Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska stanowi fundamentalny obszar dla relacji rodziców z dziećmi. Skupia ona szereg praw i obowiązków oraz pozwala rodzicom na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących wychowania swoich pociech. Jednak, w sytuacjach skrajnych, gdy interesy dziecka są znacząco zagrożone, może dojść do jej pozbawienia. Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej? W artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie oraz dowiesz się, co może być przyczyną pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Czym jest władza rodzicielska?

Aby zrozumieć, co oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej, konieczne jest wcześniejsze wyjaśnienie samego pojęcia władzy rodzicielskiej. Obejmuje ona obowiązki i prawa rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, a także wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a jeżeli jedno z rodziców nie żyje, albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, przysługuje drugiemu.

Zatem czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej? Mówiąc najogólniej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, to odebranie rodzicowi wszystkich praw związanych z wychowaniem dziecka tj. prawa do reprezentacji, zarządzania majątkiem i podejmowania najważniejszych decyzji. Trzeba mieć na uwadze, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie dzieje się samoistnie! W większości przypadku to zachowanie rodziców, zagrażające dobru dziecka, stanowi podstawę do pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Jakie są przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to najsurowsza kara, którą sąd może nałożyć na rodziców. Dlatego, aby do tego doszło, muszą zaistnieć naprawdę ważne przesłanki. Taka decyzja z reguły jest ostatecznością, gdyż sąd dąży do tego, aby dziecko wychowywali rodzice z pełnią praw. Jednak zdarzają się sytuacje, w których sąd musi pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej. Szczególnie, gdy ich zachowanie jest zagrożeniem dla dziecka i jego dobra. Przesłanki, które mogą skutkować pozbawieniem praw rodzicielskich to:

 • Zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka np. brak odpowiedniej opieki, edukacji, czy opieki medycznej, które mogą zagrażać zdrowiu i rozwojowi dziecka.
 • Przemoc fizyczna: bezpośrednie stosowanie przemocy cielesnej wobec dziecka, co stanowi zagrożenie dla jego zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Przemoc psychiczna: wykorzystywanie słowne, poniżające zachowania, które mogą powodować szkody psychiczne u dziecka.
 • Wykorzystywanie seksualne: każda forma wykorzystywania seksualnego dziecka, bez względu na jego formę, jest surowo karana przez sąd.
 • Zaniedbywanie podstawowych praw dziecka: ograniczanie dostępu do edukacji, prawa do własnych poglądów czy wyrażania uczuć.
 • Niepłacenie alimentów: brak systematycznych wpłat na rzecz dziecka, co może uniemożliwić mu dostęp do odpowiednich warunków życiowych.
 • Nieinteresowanie się dzieckiem/porzucenie: brak aktywnego uczestnictwa w życiu dziecka albo dopuszczenie się aktu porzucenia.
 • Nadużywanie alkoholu przez rodzica: wpływa negatywnie na zdolność rodzica do zapewnienia bezpiecznego i stabilnego środowiska dla dziecka.
 • Poważna i długotrwała choroba rodzica: jeśli choroba uniemożliwia rodzicowi zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki i wsparcia (sytuacja szczególna).
 • Nadużywanie władzy rodzicielskiej: wykorzystywanie władzy rodzicielskiej w sposób szkodliwy dla dobra dziecka.
 • Trwały pobyt rodzica w więzieniu. 

Sąd przy decyzji o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, zawsze kieruje się analizą całokształtu sytuacji, mając na względzie dobro dziecka. Ostateczna decyzja uzależniona jest od konkretnych okoliczności danego przypadku.

Jak wygląda procedura pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej może być wszczęta na dwa sposoby:

 1. Na wniosek jednego z rodziców, który uważa, że dobro dziecka jest zagrożone z powodu działań drugiego rodzica np. alkoholizm lub stosowanie przemocy fizycznej.
 2. Z urzędu przez odpowiednie instytucje, takie jak prokuratura, czy szkoła.

Postępowanie sądowe ma na celu ustalenie, czy istnieją przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej. W razie wątpliwości sąd może zarządzić badanie sytuacji przez kuratora sądowego lub psychologa. Strony postępowania, w tym osoba domagająca się pozbawienia praw rodzicielskich, przedstawiają dowody potwierdzające swoje twierdzenia, którymi mogą być świadkowie lub dowody z dokumentów. Sąd podejmując decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej bierze pod uwagę cały materiał dowodowy, który jest analizowany w kontekście dobra dziecka. Następnie wydaje decyzję w formie postanowienia, w którym postanawia o pozbawieniu lub pozostawieniu praw rodzicielskich.

Jakie są skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie praw rodzicielskich jest instytucją prawną, wywołującą istotne skutki zarówno dla rodziców, jak i dziecka. Niemniej jednak nie oznacza to całkowitego zaniku więzi między rodzicem a dzieckiem. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Kluczowymi skutkami pozbawienia praw rodzicielskich jest utrata uprawnień do podejmowania decyzji dotyczących wychowania dziecka, jego światopoglądu, miejsca zamieszkania, wyboru placówek leczniczych, organizacji zajęć i wypoczynku, a także wyjazdów za granicę. Nie może również uczestniczyć w procesie edukacyjnym dziecka, np. wyborze szkoły.

Co się nie zmienia? 

 1. Pozbawienie praw rodzicielskich nie zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego. Rodzice nadal mają moralny i prawny obowiązek zapewnienia dziecku środków do życia i rozwoju (Chcesz dowiedzieć się jak podwyższyć alimenty na dziecko?)
 2. Rodzice zachowują prawo do dziedziczenia po dziecku, a dziecko po rodzicach.
 3. Mimo utraty władzy rodzicielskiej, rodzice zachowują prawo do kontaktu z dzieckiem. Jednakże sąd może ograniczyć te prawa w zależności od okoliczności i dobra dziecka.

Czy władzę rodzicielską można przywrócić? 

Odebrane prawa rodzicielskie można przywrócić, gdy ustanie pierwotna przyczyna ich odebrania. W takim przypadku pozbawiony władzy rodzicielskiej rodzic może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego. Sąd rozpocznie postępowanie, w którym przeanalizuje zmiany w jego życiu oraz oceni, czy istnieją warunki do przywrócenia władzy rodzicielskiej.

Podsumowanie – czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to surowy środek, stosowany w przypadku istotnych naruszeń obowiązków rodzicielskich i – co do zasady – jedynie w ostateczności. Sąd, podejmując taką decyzję uwzględnia różnorodne sytuacje, w tym zaniedbywanie, przemoc, czy inne czynniki zagrażające dziecku. Warto pamiętać, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza całkowitego zerwania więzi między rodzicem a dzieckiem, a sąd zawsze kieruje się dobrem najmłodszych podczas podejmowania tego rodzaju decyzji.

Inne artykuły