Jak wygląda postępowania upadłościowe krok po kroku?

Jak wygląda postępowanie upadłościowe krok po kroku?

Przedsiębiorcy powinni być przygotowani na różne scenariusze – w tym te trudniejsze, związane z ryzykiem upadłości. Jednak aby uniknąć przygnębiającej atmosfery, warto zdawać sobie sprawę, że postępowanie upadłościowe może być ostatecznie nowym początkiem. Choć to wyzwanie, właściwe przygotowanie z pewnością ograniczy poziom stresu i napięcia. Jak więc wygląda postępowanie upadłościowe krok po kroku? 

Zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu!

Jak wygląda postępowanie upadłościowe krok po kroku?

Możemy wyróżnić dwa zasadnicze etapy postępowania upadłościowego. Pierwszym jest postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości, a drugim właściwe postępowanie upadłościowe. Warto wiedzieć, że postępowanie upadłościowe i każdy jego etap jest w sposób szczegółowy uregulowany przez ustawodawcę. Dlatego cała procedura od początku do końca jest uporządkowana, a każdy jej uczestnik wie, czego może się spodziewać.  

Zanim przejdę do sedna, trzeba podkreślić, że celem postępowania upadłościowego jest uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli dłużnika w największym możliwym zakresie, dlatego też, poza zupełnymi wyjątkami, nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania upadłościowego bez chociażby częściowego zaspokojenia swoich wierzycieli. Oczywiście w ramach postępowania istnieje też możliwość negocjacji układu pomiędzy wierzycielami a dłużnikiem. Ale po kolei…

Jak wygląda pierwszy etap postępowania upadłościowego?

Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe, należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości inicjuje całe postępowanie. Składa się go do sądu upadłościowego, a uprawnionym jest zarówno sam dłużnik, jak i wierzyciel. Jednak najczęściej to dłużnik decyduje się na wniesienie wniosku – w sytuacji, gdy nie jest już w stanie uregulować swoich zobowiązań. Wierzyciel tylko w skrajnych przypadkach wnioskuje o rozpoczęcie postępowania upadłościowego wobec innej osoby.

Warto pamiętać, że wniosek musi być prawidłowo wypełniony i powinien – co do zasady – zostać złożony wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Złożenie wniosku z brakami formalnymi może być równoznaczne z tym, że sąd go oddali. 

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

  1. Dane identyfikujące dłużnika, czyli jego imię i nazwisko lub nazwę, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  2. Adres dłużnika;
  3. NIP (jeżeli dłużnik ma taki numer);
  4. Wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
  5. Przedstawienie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.

Co się dzieje po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku następuje weryfikacja formalna przez sąd. Sprawdza on m.in. motyw złożenia wniosku, czy został on złożony przez uprawniony podmiot oraz czy dłużnik posiada zdolność upadłościową. Najważniejszą kwestią jest sprawdzenie, czy w tym konkretnym przypadku wszczęcie postępowania jest zasadne, a dłużnik naprawdę popadł w stan niewypłacalności. Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości zazwyczaj trwa około 2 miesiące od dnia jego złożenia.

WAŻNE: Należy pamiętać, że zawieszenie procesów egzekucyjnych nie zachodzi natychmiast po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, lecz dopiero po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W praktyce wielu klientów popełnia błąd, myląc te dwa kluczowe momenty.

Jak wygląda drugi etap postępowania upadłościowego?

Właściwe postępowanie upadłościowe otwiera się w momencie wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Aby sąd wydał takie postanowienie, muszą zostać spełnione przesłanki, które warunkują dopuszczalność upadłości – m.in. stan niewypłacalności dłużnika. Jeśli takowe są spełnione, toczy się postępowanie upadłościowe przed sądem. Cała procedura składa się z kilku etapów m.in.:

  • Zgłaszanie wierzytelności przez uprawnionych wierzycieli;
  • Opracowanie listy wierzytelności przez syndyka;
  • Ustalenie składu masy upadłości;
  • Likwidacja masy upadłości;
  • Podział funduszy masy pomiędzy wierzycieli.

W trakcie postępowania dłużnik zawsze ma możliwość czynnego udziału w nim. Dodatkowo, gdy to wierzyciel złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, wówczas obie strony mają prawo czynnie uczestniczyć w procedurze.

UWAGA! Po rozpoczęciu postępowania upadłościowego egzekucja z majątku dłużnika jest niemożliwa. Oznacza to, że komornik nie ma uprawnień do prowadzenia egzekucji czy zajęcia konta.

Co się dokładnie dzieje po ogłoszeniu upadłości?

Trzeba zacząć od tego, że z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. Wówczas na dłużniku spoczywa obowiązek wskazania i wydania syndykowi całego swojego majątku, a także dokumentów dotyczących jego działalności oraz rozliczeń – w szczególności ksiąg rachunkowych i innych ewidencji. Następnie syndyk ustala skład i wartość majątku oraz w kolejnym kroku przystępuje do sprzedaży. 

Syndyk sprzedaje majątek dłużnika, a uzyskane środki dzieli pomiędzy wierzycieli wpisanych na listę wierzytelności. Następnie sąd ustala plan spłaty wierzycieli, który realizowany jest przez maksymalnie 3 lata w przypadku niewypłacalności niezawinionej lub dłużej (od 3 do 7 lat), gdy niewypłacalność jest wynikiem winy dłużnika. Po zatwierdzeniu listy wierzytelności lub sprzedaży majątku dłużnik przystępuje do realizacji planu spłaty wierzycieli. Po prawidłowym jego wykonaniu pozostałe zobowiązania zostają umorzone, co oznacza upragnione oddłużenie.

Podsumowanie – Jak wygląda postępowanie upadłościowe krok po kroku?

Wbrew pozorom, postępowanie upadłościowe jest bardzo uporządkowane z uwagi na spójną regulację prawną. Decydując się na ogłoszenie upadłości, warto skonsultować się z prawnikiem, który doradzi i pomoże m.in. w sporządzeniu wniosku. Jeśli szukasz doświadczonego adwokata – zapraszam do kontaktu.

PS Sprawdź też artykuł o upadłości konsumenckiej!

Inne artykuły