Kredyt indeksowany i kredyt denominowany

Kredyt indeksowany i kredyt denominowany – jaka jest różnica?

Kredyt indeksowany i kredyt denominowany to pojęcia ściśle związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą. 

Dowiedz się:

  • Czym jest kredyt indeksowany?
  • Czym jest kredyt denominowany?
  • Jaka jest różnica między kredytem indeksowanym a kredytem denominowanym?

Zapraszam do lektury!

Czym jest kredyt indeksowany?

Kredyt indeksowany to forma hipotecznego kredytu udzielonego w złotych polskich, którego kwota jest odnoszona do waluty obcej. Jego cechą charakterystyczną jest to, że kwota wyrażona jest w umowie w złotych polskich. Oznacza to, że kredytobiorca zna dokładną kwotę udzielonego kredytu.

Po wypłacie kredytu następuje jego przeliczenie na walutę indeksacji. Saldo i raty kapitałowo-odsetkowe wyraża się zatem w walucie obcej. Raty spłaca się jednak w polskich złotych, zaś ich wysokość zależy od kursu przeliczeniowego, który jest najczęściej kursem pochodzącym z tabeli kursowej z dnia wymagalności danej raty. Należy jednak pamiętać, że zarówno wypłata środków, jak i regulacja wysokości rat kredytu następuje w złotych polskich.

Czym jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany także należy do grupy kredytów powiązanych z walutą obcą. Wyróżnia się on tym, że kwotę kredytu w umowie określa się w walucie obcej. Kredytobiorcy wypłaca się zaś równowartość tej  kwoty w złotych polskich po jej uprzednim przeliczeniu w oparciu o kurs pochodzący z tabeli kursowej banku.

Przy umowie tego rodzaju przeliczenie z waluty obcej na polskie złote następuje w momencie wypłaty kredytu, według kursu przeliczeniowego z dnia uruchomienia kredytu.

Kredyt denominowany, podobnie jak kredyt indeksowany,  spłaca się w polskich złotych po uprzednim ustaleniu wysokości raty kapitałowo-odsetkowej w oparciu o kurs przeliczeniowy z tabeli kursowej banku z dnia wymagalności danej raty. 

Jaka jest różnica między kredytem indeksowanym i kredytem denominowanym?

Kredyt indeksowany i denominowany konstrukcyjne są do siebie zbliżone. Zasadnicza różnica występuje w sposobie określenia kwoty kredytu oraz przy jej wypłacie.

W kredycie indeksowanym kwotę kredytu wskazuje się w umowie bezpośrednio w polskich złotych. Kredytobiorca wie zatem, w jakiej kwocie otrzyma kredyt. Dopiero po uruchomieniu kredytu kwota kredytu podlega przeliczeniu na walutę obcą. Saldo kredytu w trakcie obowiązywania umowy będzie wyrażone w walucie obcej. 

W przypadku kredytu denominowanego kwotę kredytu wskazuje się w umowie w walucie obcej. Podlega ona przeliczeniu na polskie złote przy uruchomieniu kredytu. W tym przypadku kredytobiorca na dzień podpisania umowy nie wie, w jakiej wysokości ostatecznie otrzyma kredyt. A to dlatego, że zależy to od kursu przeliczeniowego z dnia wypłaty kredytu. 

W obu przypadkach raty kredytu określa się w walucie obcej, ale podlegają spłacie w polskich złotych po ich uprzednim przeliczeniu na podstawie kursu przeliczeniowego najczęściej ustalonego jednostronnie przez bank. 

PRZYKŁAD:

Przy założeniu, że kredytobiorca chce wziąć kredyt w wysokości 500.000 złotych rozliczenia przedstawiają się następująco:

W kredycie denominowanym w umowie kredytowej zostanie wpisana kwota 100.000 euro (przy założeniu, że 1 euro kosztuje 5 zł). Jeżeli kurs waluty nie zmieni się do dnia wypłaty kredytu, to kredytobiorca otrzyma kwotę 500.000 złotych. Natomiast w przypadku gdy w okresie od podpisania umowy do wypłaty środków kurs euro spadnie (na przykład do 4,50 zł), to kwota wypłacona w złotych polskich będzie niższa niż kwota wnioskowana. Kredytobiorca zamiast 500.000 zł otrzyma bowiem 450.000 zł. 

W kredycie indeksowanym w umowie zostanie wskazana kwota kredytu w wysokości 500.000 złotych. Ewentualna zmiana kursu pomiędzy dniem zawarcia umowy, a dniem uruchomienia kredytu nie wpłynie na wysokość wypłacanego kredytu. Będzie jednak miała znaczenie dla ustalenia wysokości salda kredytu w walucie obcej. Gdyby przyjąć, że kurs przeliczeniowy wynosi 5 zł, to saldo kredytu w euro będzie wynosić 100.000 euro. Natomiast jeżeli kurs by wynosił 4.5 zł, to saldo kredytu w euro będzie wynosić około 110.000 euro. Od salda kredytu zależy natomiast wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. 

Istnieje zatem zasadnicza różnica między omawianymi rodzajami kredytów. W przypadku kredytu denominowanego kredytobiorcy nie wiedzą, jaką kwotę otrzymają. W odniesieniu zaś do kredytu indeksowanego – kredytobiorca od razu wie, ile pieniędzy otrzyma.

Podsumowanie

Główną różnicę między kredytem indeksowanym a kredytem denominowanym jest sposób wyrażenia kwoty kredytu w umowie kredytowej. W tym pierwszym przypadku kwotę wyraża się w polskich złotych. Z kolei w tym drugim, kwotę wyraża się w walucie obcej i przelicza na polskie złote przy uruchomieniu kredytu. W obu przypadkach raty kapitałowo-odsetkowe wyraża się w walucie obcej, zaś ich spłata odbywa się – co do zasady – w polskich złotych, po uprzednim przeliczeniu na podstawie kursu przeliczeniowego pochodzącego najczęściej z tabeli kursowej banku.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie kredytu – zapraszam do kontaktu – mailowego (pawel.derlecki@adwokatura.krakow.pl) lub telefonicznego (tel: +48 607 678 676).

Inne artykuły