upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – na czym polega?

Upadłość konsumencka to ściśle sformalizowane postępowanie sądowe, które umożliwia dłużnikowi wyjście z długów. Dowiedz się: 

 • Co to jest i na czym polega upadłość konsumencka?
 • Co daje upadłość konsumencka? 
 • Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką? 
 • Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? 

Zapraszam do lektury! 

Co to jest i na czym polega upadłość konsumencka?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest upadłość konsumencka. W świetle przepisów można uznać, że upadłość konsumencka polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną. Pod względem praktycznym,upadłość konsumencka jest sformalizowaną procedurą sądową. Ma ona na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Przez stan niewypłacalności należy rozumieć sytuację, w której dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd rejonowy na wniosek dłużnika.

Warto wiedzieć, że upadłość konsumencka nie polega na ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnika i natychmiastowym umorzeniu długów. Postępowanie przed sądem jest pierwszym etapem całej procedury. W kolejnym znaczącą rolę odgrywa syndyk, który ustala m.in. sytuację życiową, majątkową i rodzinną upadłego.  To właśnie syndyk ustala plan spłaty wierzycieli oraz ewentualnie spienięża majątek upadłego, z którego będą zaspokajani wierzyciele. 

Co daje upadłość konsumencka?

Najprościej rzecz ujmując, upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie osoby fizycznej z długów.

Prowadzi do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem jej ogłoszenia i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, takich jak:

 • kredyty bankowe,
 • rachunki,
 • faktury z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej,
 • podatki.

Syndyk wyznacza osobie, która ogłosiła upadłość konsumencką, plan spłaty wierzycieli. Określa wysokość rat oraz czas ich spłaty biorąc pod uwagę:

 • aktualną sytuację finansową upadłego,
 • możliwości zarobkowe upadłego,
 • koszty utrzymania rodziny upadłego.

Zobowiązania, których dłużnik nie jest w stanie uregulować w okresie ustalonym w planie spłaty zostaną umorzone. 

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu. Dłużnik ma obowiązek spłacić alimenty, odszkodowania, grzywny, długi celowo pominięte czy te powstałe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Korzyścią upadłości konsumenckiej jest wstrzymanie windykacji i postępowań egzekucyjnych.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

Z procedury upadłości konsumenckiej mogą skorzystać tylko osoby spełniające określone kryteria. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Oprócz tego konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów, jak niewypłacalność czy brak wcześniejszego umorzenia zobowiązań.

Zgodnie z art. 11 Prawa upadłościowego, stan niewypłacalności, a więc braku możliwości uregulowania przez dłużnika zobowiązań finansowych, musi utrzymywać się przez co najmniej 3 miesiące.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Nie każdy może skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej. Sąd odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat:

 • prowadzono postępowanie upadłościowe, które zaowocowało umorzeniem części lub całości długu,
 • prowadzono postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone,
 • dłużnik nie dotrzymał planu spłaty wierzycieli,
 • dłużnik przyczynił się do pokrzywdzenia wierzycieli.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka to procedura sądowa umożliwiająca osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, oddłużenie się w przypadku niewypłacalności. Sąd rejonowy podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości na podstawie wniosku dłużnika, który musi spełnić określone kryteria. Istotnym pozostaje, że wniosek o ogłoszenie upadłości składa się – co do zasady –  w drodze elektronicznej za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, postępowanie jest prowadzone przez wyznaczonego syndyka i obejmuje m.in.  spieniężenie majątku dłużnika, ustalenie planu spłaty uwzględniającego jego sytuację finansową oraz umorzenie zobowiązań, których nie można uregulować w wyznaczonym czasie.,

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie upadłości konsumenckiej – zapraszam do kontaktu – mailowego (pawel.derlecki@adwokatura.krakow.pl) lub telefonicznego (tel: +48 607 678 676).

Inne artykuły